พลังงาน การทำเหมือง น้ำมันและแก๊ส Energy, Mining, Oil & Gas

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

อุตสาหกรรม | พลังงาน การทำเหมือง น้ำมันและแก๊ส


ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

#INNOVATIONREV